Bước 1: Vào trang website đã đăng ký để đăng ký tài khoản thành viên. Ví dụ vào trang http://realty.vhv.vn/login

Bước 2 : Chọn đăng ký

Bước 2: Nhập thông tin trong form đăng ký. Lưu ý các trường có dấu * là trường bắt buộc.

Bước 3: Check vào 'Tôi đã đọc và đồng ý...'

Bước 4: Chọn nút đăng ký để hoàn thành